Het aantal diagnoses levercel- en galwegkanker zal het komend decennium verdubbelen. Dat blijkt uit het rapport ’Levercel- en galwegkanker in Nederland’, dat trends en ontwikkelingen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weergeeft.

Wij zijn positief over de transparante wijze waarop de cijfers in kaart zijn gebracht, maar de cijfers uit het rapport baren ons grote zorgen. Naast een verdubbeling van de inci­dentie, is ook de overleving van deze groep pa­tiënten nog steeds laag. We zien echter wel ruimte voor verbetering.

Levercel- en galwegkanker zijn zeldzame kankersoorten. Het aantal diagnoses levercelkanker vervijfvoudigde de afgelopen decennia, van ruim 140 naar ruim 700 diagnoses per jaar. Het aantal patiënten met de diagnose galwegkanker verdubbelde, van ruim 450 naar bijna 1100 per jaar.

Minimale verbetering overleving galwegkanker

Hoewel er bij levercelkanker vooruit­gang in de overleving waarneembaar is, is deze verbetering bij galwegkan­ker van 5% naar 9% nog steeds mini­maal vergeleken met de meer voor­komende kankersoorten. Met de toenemende vergrijzing en andere factoren is de voorspelling dat het aantal patiënten gaat verdubbelen. Dit vraagt om nog meer bundeling van experti­se en naleven van de richt­lijnen. Dit is noodzakelijk om een vooruitgang in de overlevingsaan­tallen te bewerkstelligen zodat ook de kwaliteit van leven voor alle pati­ënten kan verbeteren.

Groot deel galwegkankerpatiënt ontvangt geen juiste behandeling

Een groot deel van de patiënten met de diag­nose galwegkanker ontvangt geen juiste be­handeling; een behandeling die is voorgeschreven in de richtlijn! Deze ziekte heeft een minder goede prognose door de locatie en de com­plexiteit van deze vorm van kanker. In dit rapport zien we dat er meer aandacht voor preventie, samen beslissen en kwaliteit van leven moet komen. Meer patiënten moeten besproken worden in een Multidisciplinair overleg (MDO) van expertiseziekenhuizen, ook bij de toevalbevindingen bij galblaaskanker. Dit vindt nu helaas niet altijd plaats. Ook moeten er meer behandelingen op maat komen.

Wat PZK gaat doen

PZK gaat de resultaten van het rapport verwerken in aanbevelingen. De aanbevelingen gaan we samen oppakken met de beroepsgroepen zodat de zorg voor deze groep patiënten daadwerkelijk wordt verbeterd.

Over het rapport

Het rapport schetst een beeld hoe de behandeling en overleving eruitzien voor patiënten met levercel- en galwegkanker. Door een analyse hopen we meer zicht te krijgen op de uitdagingen waar we voor staan in de medische wereld om de overleving en kwaliteit van leven voor deze groep te bevorderen. PZK heeft met het hele rapport meegedacht en van feedback voorzien en de beschouwing vanuit patiëntperspectief geschreven, samen met de Leverpatiëntenvereniging.Deel via

Lees verder...

  1. 15 december 2023 Zeldzame kankers prioriteit Nederlandse Kanker Agenda
    Lees verder
  2. 8 december 2023 NFK congres 16 november over transparantie oncologische zorg
    Lees verder
  3. 1 december 2023 Vacature vrijwilliger communicatie voor Patiëntenplatform Zeldzame Kankers
    Lees verder